Overheid

Overheidszaken

 

Mediation in overheidszaken

In zaken waarbij de overheid betrokken is, verschillen de spelregels enigszins van de normale gang van zaken in mediation. De WOB brengt met zich mee dat geheimhouding van wat er speelt binnen mediation zorgvuldig afgesproken en begrensd moet worden.  Ook het mandaat van de deelnemers dient direct bij aanvang duidelijk te worden vastgelegd. Daarnaast is begrip van belang voor de bijzondere positie van de betrokken overheidsinstelling. Tegelijk gaat er bijzondere aandacht naar het evenwicht aan tafel, omdat de overheid “groot” is en de klager “ klein”. Ten slotte is de rechtspositie van ambtenaren nog altijd een andere dan die van werknemers in de private sector.  In geval van een exit-procedure is dit een factor waar deskundig rekening mee moet worden gehouden.

Conflicten tussen buren

Veel mensen hebben in de loop van de tijd te maken met burenconflicten. Het kan gaan om de hoogte van de heg of schutting, om een aan- of uitbouw, maar vaak gaat het om geluidsoverlast of ander gedrag waarover irritatie ontstaat. Voor dit soort conflicten bestaat er in veel gemeenten in Nederland -en waarschijnlijk ook in uw gemeente- de door vrijwilligers verzorgde buurtbemiddeling. Buurtbemiddelaars werken doorgaans in tweetallen: bij voorkeur een vrouw en een man. Hans Fibbe is vrijwilliger-buurtbemiddelaar in Deventer.

Er zijn echter ook situaties waarin buurtbemiddeling door vrijwilligers niet volstaat. Bijvoorbeeld wanneer het conflict sterk geëscaleerd is of wanneer er meerdere partijen bij betrokken zijn of wanneer er sprake is van meervoudige problematiek. In dergelijke situaties kunt u beter de hulp van een professional inroepen. Een professionele bemiddelaar/mediator is geschoold in het begeleiden van zwaardere problematiek, weet de weg in hulpverleningsland, kan omgaan met ingewikkelde regelgeving en kan snel schakelen en zonodig opschalen met externe deskundigen of bijstand van een (gespecialiseerde) collega.

Van groot belang is dat u niet te lang wacht met het inroepen van hulp. Hoe eerder er gepraat wordt met elkaar (en niet over elkaar), des te beter het is.

Direct contact opnemen