Visie en werkwijze

Grip op onbegrip 

Visie en werkwijze

Visie

Mijn visie is dat mensen verder komen door zichzelf beter te leren begrijpen en naar dat zelfbegrip streef ik. In mediation of bemiddeling is het van groot belang dat mensen naar zichzelf gaan kijken op een positieve wijze en meer begrip krijgen van het hoe en waarom van hun eigen aandeel in het conflict. Zelfkennis bevordert het begrip voor de ander, met name kennis van de eigen beperkingen. Mensen leren zichzelf beter begrijpen door stil te staan bij zichzelf en hardop na te denken en te voelen wat er in hen omgaat. Ik stimuleer mensen om te ontdekken wat er in hen omgaat.  Door ervaring leren mensen snel en duurzaam. Daarom is ervaringsleren, learning by doing, de basis van mijn begeleiding.

Ik streef naar een zo respectvol mogelijke mediation, begeleiding of bemiddeling. Dat houdt onder andere in dat de klant de doelen bepaalt. De klant (coachee, mediationpartij of cliënt) is een mens zoals de coach: met vragen en oplossingen, sterke en zwakke punten, mooie en minder fraaie kanten. Coachee en coach zijn daarom evenwaardig, maar niet gelijk. Tijdens de mediation of coaching wisselen de rollen steeds: de een leert van de ander en omgekeerd. Een mening of oordeel laat ik achterwege. Wel kan ik waar nodig en gewenst een richting wijzen. Begeleiding (coaching, mediation) is vooral een zaak van vertrouwen. Ik doe er alles aan om het vertrouwen te bevorderen en waar te maken. Hoe meer vertrouwen er is tussen degene die zich laat begeleiden en de mediator of coach, des te groter het positieve leereffect van de bemiddeling en des te duurzamer het resultaat. Bemiddeling/mediation/coaching is daarom vooral een zaak van een optimale samenwerkingsrelatie.

Werkwijze

Mediation begint doorgaans met een gezamenlijke bijeenkomst.
Al naar gelang de behoeften en omstandigheden volgen er daarna gezamenlijke gesprekken of één-op-één-gesprekken. De afsluiting is in beginsel gezamenlijk.
Soms is het nodig of gewenst om te starten met éen-op-één-gesprekken. In dat geval wordt wel meteen de mediationovereenkomst door partijen getekend.

Hoeveel gesprekken er nodig zijn, bepalen de deelnemers in overleg en is ook sterk afhankelijk van de mate waarin het conflict is geëscaleerd.

In de mediationovereenkomst staan duidelijk alle voorwaarden vermeld alsmede het uurtarief.
Inzake de kosten is uw mediator volkomen transparant. Desgewenst ontvangt u per week of per maand een overzicht van de gemaakte kosten. Vooraf wordt duidelijk afgesproken wat u wel en wat u niet hoeft te betalen.

U als deelnemer bent op ieder moment vrij om de mediation of bemiddeling te beëindigen, waarbij u alleen de sessies en uren betaalt die reeds hebben plaatsgevonden dan wel zijn besteed. Iedere stap maken wij volkomen transparant voor u. Er zijn geen verborgen kosten. Volledige vertrouwelijkheid in alle fasen van de bemiddeling en ook na afloop is het uitgangspunt, waarbij meestal de slotovereenkomst openbaar wordt, al dan niet met het oog op een gerechtelijke procedure.